denhaag
denhaag

Reserveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STAD UNIQUE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot activiteiten georganiseerd door Stad Unique.

ARTIKEL 1: Totstandkoming van de over­een­komst

1.1 Een overeenkomst komt tot stand indien Stad Unique en de klant telefonisch de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de opdrachtbevestiging door Stad Unique naar de klant gestuurd ter ondertekening en retournering binnen 7 dagen, tenzij anders vermeld.

1.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep of de over­eenkomst aan gaat (de klant), is hoofdelijk aan­sprake­lijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 2: Betaling

2.1 Vooraf dient 50% van het verwachtte totaalbedrag te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

2.2 Nadat de activiteit heeft plaatsgevonden ontvangt de klant een eindafrekening. Deze betaling dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn.

2.3 Per reservering wordt € 18,15,- reserveringskosten berekend. Voor de activiteiten met een pakketprijs van € 45,00 worden de reserveringskosten per team berekend. Bij één team wordt € 6,00 reserveringskosten in rekening gebracht, bij twee teams € 12,00 en bij drie of meer teams € 18,00.

ARTIKEL 3: Reserveringssom

3.1 In de gepubliceerde reserveringssom zijn alle in de activiteit omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.

3.2 In de reserveringssom zijn niet inbegrepen:

a. Het vervoer per touringcar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen;

b. De kosten van reisbagage-, reis­,ongevallen-, ziektekosten-, en annuleringsverzekering;

c. Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.

3.3 Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.

3.4 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Stad Unique behoudt zich het recht voor om vóór het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waar­onder de toepasselijke BTW-voorschriften.

ARTIKEL 4: Wijzigingen door de deelnemer(s)

De reservering kan door de klant in overleg met Stad Unique gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is. Hiervoor wordt € 15,- in rekening gebracht. Extra kosten die gemaakt worden, zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 5: Annuleringen

5.0 - I.V.M Corona hanteren wij tot nader order geen annuleringskosten, en komen artikel 5.1 t/m 5.4 tijdelijk te vervallen!

5.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:

a. bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen, wordt € 15,- in rekening gebracht;

b. bij annulering meer dan 6 weken voor bedoeld tijdstip 10% van de reissom met een minimum van € 75,- per groep;

c. bij annulering meer dan 4 weken voor bedoeld tijdstip 30% van de reserve­ringssom;

d. bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip 60% van de reserve­ringssom;

e. bij annulering meer dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 90% van de reserve­ringssom;

f. bij annulering minder dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 100% van de reserve­ringssom.

5.2 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.

5.3 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot uiter­lijk drie dagen voor het ver­trek kosteloos worden aange­bracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast.

5.4 Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten.

ARTIKEL 6: Niet doorgaan van het programma/wijzigingen door Stad Unique

6.1 Indien door omstandigheden door Stad Unique wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Stad Unique zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de klant.

6.2 Bij niet doorgaan van een programma verplicht Stad Unique zich tot onmiddellijk terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom.

ARTIKEL 7: Klachten

Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend, en zo mogelijk op de dag zelf bij Stad en Sport Unique. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Stad en Sport Unique.

ARTIKEL 8: Algemeen voorbehoud

8.1 Stad Unique behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan of indien zich weersomstandigheden voordoen waardoor activiteiten niet verantwoord zijn of bij wijzigingen door autoriteit.

8.2 Stad Unique aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en andere voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

ARTIKEL 9: Aansprakelijkheid

9.1 Door Stad Unique wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de tocht.

9.2 Stad Unique aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een dagtocht niet kan doorgaan.

9.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

9.4 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, te vergoeden.

9.5 Schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 10: Begin- en eindtijd

De begin- en eindtijd van de tocht wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. De Stad Unique instructeur wacht maximaal een half uur op de klant. Daarna zal de instructeur vertrekken, en worden de kosten wel in rekening gebracht.